آتــیـــــــــه سبــــــــــز ***** وبلاگ آتیه سبز : این وبلاگ در مورد مطالعات من در مورد درمان اعتیاد در کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان و همچنین برای درج مطالب مفید برای کسانیکه میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر درمان و رها بشوند ، آغاز بکار نموده است. http://c60seyedmostafa.mihanblog.com 2017-11-23T12:48:48+01:00 text/html 2017-11-23T05:46:26+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی؛ نقش سی دی ها در آموزش http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/700 <div style="text-align: center;"><p style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">سیزدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>نقش سی دی ها در آموزش</b>، درروز چهارشنبه 1/9/96 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.&nbsp;</font></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/85s45d5as.jpg"></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="Tahoma" size="2">این سی دی ها به راهنما کمک می کند که رهجو حد و مرزش را بداند. این سی دی ها به رهجو&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="Tahoma" size="2">آموزش</font><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: small;">&nbsp;می دهد که چطور به راهنمایش احترام بگذارد، چطور از کنترل خارج نشود، چطور به&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="Tahoma" size="2">مسئولین احترام بگذارد..</font></p></div> text/html 2017-11-21T01:19:38+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی حضور پر شور اعضاء کنگره 60 شعب اصفهان در همایش دوچرخه سواری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/699 <div style="text-align: center;"><div><font size="2">به نام خدا</font></div><div><font size="2">حضور پر شور اعضاء کنگره 60 شعب اصفهان در همایش دوچرخه سواری&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">با شعار : " هوای اصفهان را داریم "</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;سه شنبه 95/11/12</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C/saeed/_MG_7411.JPG"></div></div> text/html 2017-11-17T02:21:16+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن سی دی پرسش و پاسخ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/696 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>به نام قدرت مطلق</b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>سی دی پرسش و پاسخ 96</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/14901/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B3%DB%B8-%DB%B4%DB%B6.jpg"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">بدانید که درمان در مرحله اول قرار دارد. شما یا میخواهی درمان شوی یا نمیخواهی. مسائل شخصی نباید مانع درمان شود.....</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">&nbsp;</span></p></div> text/html 2017-11-16T16:28:56+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از جلسه هماهنگی لژیون مالی نمایندگی های اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/691 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>گزارش تصویری از جلسه هماهنگی لژیون مالی نمایندگی های اصفهان</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/vadi/IMG_3178%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2017-11-15T11:44:24+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی؛ وادی سوم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/690 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">بنام خدا</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه دوازدهم از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>وادی سوم ((باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمی کند))&nbsp;</b>در روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری امیر راس ساعت 09:53 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/85s45d5as.jpg"></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font size="2">در وادی سوم، کنگره می خواهد به ما بیاموزد که به خودت نگاه کن. اگر در تمام مسائل زندگی&nbsp;</font></div><div><font size="2">به این نقطه تفکر برسیم ، تمام مسائل حل می شود.</font></div></div></div> text/html 2017-11-14T07:11:56+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی وادی سوم و تاثیر آن روی من http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/397 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="background-color: rgb(242, 242, 242);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b>بسم الله ارحمن الرحیم</b></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"></p><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;وادی سوم و تاثیر آن روی من</b></font></div><p></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند<span dir="LTR">&nbsp;</span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(242, 242, 242);"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/20140908_132908.jpg" alt="Image result for ‫عکس علی خدامی‬‎"></p><p dir="RTL" style="text-align: center; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#000099"><b>قدرت و توانایی در دانستن تنها نیست ، عمل می تواند دانسته ها را زیبنده سازد تا به دل آنان که خواستار و نیازمند هستند بنشیند و به قولی دیگر ، علم فقط دانستن نیست ، به علم عمل کردن ، علم است .</b></font></p><div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></strong></div></div> text/html 2017-11-10T14:07:52+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی؛ DST و تجربه من از سایر روش‌ها http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/689 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه یازدهم از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، با دستور جلسه<b>&nbsp;DST و تجربه من از سایر روشها&nbsp;</b>در روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7272.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متد DST ، معما چو حل گشت، آسان شود. یکی از استفاده های متد دی اس تی، درمان اعتیاد</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;بود</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;که راه را برای ما باز کرد و بعد از درمان اعتیاد، روی سیگار رفت و جواب داد. در خیلی از</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;مسائل دیگر ما&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">می توانیم از این متد استفاده کنیم.</span></div></div></div> text/html 2017-11-09T14:37:17+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی آپارات گلریزان 96 کنگره60 شیخ بهایی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/688 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آپارات گلریزان 96 کنگره60 شیخ بهایی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/AppData/News/10.8.96.jpg"></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a target="_blank" href="https://www.aparat.com/v/a3bcx" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(22, 93, 180); font-family: Tahoma; text-align: start;"><b style=""><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">آپارات گلریزان 96 </font><font size="4" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</font><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> کنگره60 شیخ بهایی</font></b></a></div> text/html 2017-11-08T11:25:23+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی مصاحبه با مسافر مجید اعتباریان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/687 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">مصاحبه با مجید اعتباریان و رهایی از سیگار به روش dstبه راهنمایی مهندس حسین دژاکام ،اولین رهایی نیکوتین اصفهانو تبریک صمیمانه ویلیام وایت به آقا مجید</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">خرداد 1392</font></b></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/majidetebariansigar.jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; border: none;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">باید خود انسان به تفکر صحیح برسد، راه و بیراهه به وضوح مشخص شده و اهمیت</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">&nbsp;موضوع چنان</font></b><b><font size="2">&nbsp;قابل مشاهده است که نیازی به تکرار آن نیست.</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div></div> text/html 2017-11-07T19:47:37+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران نمایندگی شیخ بهایی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/686 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام خداوند بخشنده</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>گزارش تصویری از جشن گلریزان بخش مسافران</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/golrez/IMG_9724 (Copy).JPG"></div></div> text/html 2017-11-07T08:07:15+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه خصوصی همسفران گلریزان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/685 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>به نام بخشنده‌ترین بخشندگان</b></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز دوشنبه 15/8/96 جلسه دوم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی هم‌سفران نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;<b>هم‌سفر آزاده</b>، استادی&nbsp;<b>هم‌سفر مهین</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;<b>هم‌سفر فرخنده</b>&nbsp;با دستور جلسه"&nbsp;<b>جشن گل‌ریزان "</b>رأس ساعت 15 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/gholrezann/IMG_2458%20(Copy).JPG"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">خیلی از شما فکر می‌کنید که اگر من یا فلان شخص پولی را می‌دهیم پولدار هستیم٬ اصلاً این‌طور نیست...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سنگ و کلوخ و تیر و آهن و مبل و صندلی چیزهایی نیست که من بتوانم با خودم ببرم٬ چون من در جهان دیگر با تفکر و اندیشه‌ام می‌خواهم زندگی کنم...</span></p></div> text/html 2017-11-05T15:54:59+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن سی دی ازدواج http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/684 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><b><span style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>متن سی دی ازدواج</b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310932618/jj.jpg"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;">هر چه انسان ابله تر باشد روی نقاط غیر مشترک کار می‌کند و هر چه فهمیده تر باشد روی نقاط مشترک کار می‌کند واین موضوع در تمام سطوح زندگی نقش بسیار بسیار سازنده ای دارد....</span></p></div> text/html 2017-11-04T09:33:29+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گفت و گو با مسافر علیرضا http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/672 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>به نام قدرت مطلق<br><br>گفت و گو با مسافر علیرضا&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/golrezon/IMG_2251%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">وقتی کسی می‌بخشد&nbsp;&nbsp;بازتاب این بخشیدن به خود آن فرد برمی‌گردد، وقتی من&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><span class="MsoSubtleEmphasis"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ببخشم قطعاً جای دیگر بخشیده می‌شوم.<o:p></o:p></span></span></p><div><span class="MsoSubtleEmphasis"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></span></div></div></div> text/html 2017-11-01T17:15:44+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه گلریزون http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/671 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه گلریزون با مضمون پیام؛ ((</span><strong style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">اگر بنایی آباد باشد، اما ساکنین آن خراب باشند، بنا هم کم کم رو به نابودی و خرابی می رود، اما ساکنین آباد در بناهای خراب و ویرانه ها، می توانند آنها را آباد نمایند</strong><span style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">)) در روز چهارشنبه مورخ 96/8/10 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 10 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/0000a8d4a5d.jpg"></div> text/html 2017-10-29T08:35:48+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی خلاصه سی دی جان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/670 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center" style="font-size: 12px;"><b><font size="2">به نام خدا&nbsp;</font></b></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><font size="2"><b>خلاصه سی دی جان</b></font></div><div align="center" style="font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="http://academic60.ir/upload/c0ar71r7lbwzjv22p6c.jpg"></div></div><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;2 Lotus&quot;;"></span><span dir="LTR"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">انسان دارای چندین بٌعد است و چندین حرکت. انسان موجودی است که باید ورزش کنند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;باید پیاده روی کند . باید دوست داشته باشد.&nbsp; باید محبت و نشست و برخاست داشته باشد.</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p></div> text/html 2017-10-28T11:39:22+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی نتایج امتحان داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 96؛ نمایندگی اصفهان - سلمان فارسی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/668 <div style="text-align: center;"><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>نتایج امتحان داخلی&nbsp;کمک راهنمایی کنگره 60 سال 96؛ نمایندگی</strong></span></span></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>&nbsp;اصفهان - سلمان فارسی</strong></span></span></p><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><br></strong></span></span></p><div><img src="http://congress60.org/AppData/News/azmon13346075250273(1).jpg" alt="نتایج امتحان داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 96؛ نمایندگی سلمان فارسی"></div></div> text/html 2017-10-28T10:40:56+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی اردوی بلده؛ گفت‌وگو با مسافر وحید از نمایندگی الهیه مشهد http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/669 <div style="text-align: center;"><div class="NewsTitle" style="text-align: center;"><div class="NewsTitle" style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اردوی بلده؛ گفت‌وگو با مسافر وحید از نمایندگی الهیه مشهد</font></div><div style="color: rgb(0, 54, 99);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><img align="baseline" alt="" border="0" hspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8310054150/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B9%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B6_Copy_.jpg" vspace="0" style="color: rgb(70, 70, 70); border: none;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقتی شرایط سخت می‌شود که چیزی که دریافت می‌کنیم کمتر از چیزی باشد که پرداخت می‌کنیم...</font></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-27T10:58:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی :«جشن اولین سالروز رهایی مسافر جلیل» http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/667 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">روز پنج‌شنبه 96/۰۸/۰۴ جلسه هشتم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">مسافر بهزاد،</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">استادی</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><b><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">مسافر حسین</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">و دبیری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">مسافر محمدرضا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">با دستور جلسه اول:«<b>وادی دوم و تاثیر آن روی من»</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">و دستور جلسه دوم:«<b>جشن اولین سالروز رهایی مسافر جلیل»</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">رأس ساعت 17 شروع به کار نمود.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span class="apple-converted-space"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/jalil/IMG_1899%20%28Copy%29.JPG"></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مهمترین مأموریت هر انسان در هر جایگاهی با هر سطح سوادی و با هر سن و سالی این است که خودش را بشناسد که برای چه هدفی خلق شده است</span></p></div> text/html 2017-10-26T04:45:25+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌بینی چهارشنبه؛ وادی دوم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/666 <div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه نهم از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی دوم ((هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد، هیچکدام از ما به هیچ نیستیم، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم)) در روز چهارشنبه مورخ 96/8/3 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری امیر راس ساعت 9:55 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/87a4s51d.jpg"></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><div style="font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2">جایگاه ما در هستی کجاست؟ بعضی از ما یک مصرف کننده ی بی مصرف هستیم. حتی اگر ما در</font></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;پایین ترین نقطه و اعماق جهنم باشیم، باز هم هیچ نیستیم، اگر فکر کنیم که هیچ هستیم، به</font></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma;"><font size="2">&nbsp;سمت نابودی پیش خواهیم رفت.</font></div><div><font size="2"><br></font></div></span></div> text/html 2017-10-25T14:30:31+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی کوانتوم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/665 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام خداوند موج و ذره</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">متن کامل سی دی کوانتوم</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><img src="http://s8.picofile.com/file/8309638300/2222.jpg" style="font-size: 11px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">دیدگاه کوانتومی یا فیزیک کوانتومی یعنی فیزیکی که عالم را به صورت ذرات بسیار کوچک بررسی می کند یعنی اگر ما بتوانیم دنیا را به صورت ذرات بسیار کوچک ببینیم و قوانین آنها را بررسی کنیم مسئله جبر و اختیار هم کاملاً مطرح می شود.</span></p> text/html 2017-10-21T14:26:01+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه پنج شنبه 96/07/27 با دستور جلسه: ازدواج و اولین سالروز رهایی مسافر محسن http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/663 <p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدا</font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روز پنج‌شنبه 96/7/27 جلسه هفتم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی&nbsp;&nbsp;<b>مسافر بهزاد،</b>&nbsp;استادی<b>&nbsp;مسافر جلال</b>&nbsp; و دبیری&nbsp;<b>مسافر محسن</b>&nbsp;با دستور جلسه اول :"<b>ازدواج</b>&nbsp;" و دستور جلسه دوم: "<b>جشن اولین سالروز رهایی مسافرمحسن&nbsp;</b>" رأس ساعت 17 شروع به کار نمود</font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309588126/IMG_1505_Copy_.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">استحکام خانواده هم یکی از اهداف کنگره می‌باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که اگر زوجی بعد از رسیدن به رهایی و درمان قطعی متارکه کنند و از هم جدا شوند از ادامه سفر دوم و آمدن به کنگره جلوگیری می‌شود.</span></div> text/html 2017-10-21T09:11:44+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/662 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/hs4r_photo_2017-10-20_00-25-34.jpg"></div> text/html 2017-10-19T05:19:19+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی در باب دستور جلسهٔ هفتگی: ازدواج http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/660 <p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در باب دستور جلسهٔ هفتگی: ازدواج<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به قلم کمک راهنما٬ هم‌سفر سمیرا</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><img src="http://www.manshur.com/wp-content/uploads/2016/12/wedding-ring-on-hand.jpg" alt="Image result for ‫حلقه ازدواج و دست‬‎"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پس در این زمانه که مشکلات فراوانی در امر ازدواج وجود دارد می‌شود با اجرایی&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center; line-height: 16.5px;"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کردن نکات کتاب عشق به زندگی ایده آل و نرمال رسید و در صلح و آرامش بهترین زندگی را آغاز کرد.<o:p></o:p></font></span></p><div><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div> text/html 2017-10-19T05:18:03+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی دستور جلسه هفتگی؛ ازدواج http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/659 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دستور جلسه هفتگی؛ ازدواج</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به قلم کمک راهنما محمدرضا اکبری</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/1/%D8%A8/458.jpg"></div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>مهمترین پایه ازدواج، عشق است.</font></b><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><br>عشق ادراکی بسیار عمیق نسبت به این نکته است که یک نفر به نحوی، کامل کننده تو است و حضور این شخص تو را روشن می کند و به تو آزادی می بخشد تا خودت باشی، آن هنگام می توانی از مشکلاتی که سر راهت قرار میگیرد به سلامت عبور کنی.<br></font></div> text/html 2017-10-18T12:58:43+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، ازدواج http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/658 <div style="text-align: center;"><div style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">هشتمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>ازدواج</b>&nbsp;در روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 به استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری خانم زهرا راس ساعت 10 صبح آغاز به کار نمود.</font></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4794.jpg"></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><div><font size="2"><b>کنگره 60 برای استحکام خانواده ارزش بسیار زیادی قائل است، در کنگره ما باید به خانم ها&nbsp;</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>احترام بگذاریم&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">و این کار خوشبختانه در کنگره به خوبی اتفاق می افتد.</b></div></div></div> text/html 2017-10-15T08:44:23+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی خلاصه سی دی گلریزان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/657 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><p class="MsoNormal" align="center" style="font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">خلاصه سی دی گلریزان</span></b></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/20971/CD/golrizan.jpg"></div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>اگر بنایی آباد باشد اما ساکنین آن خراب باشند بنا هم کم کم رو به نابودی و</b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;خرابی میرود. اما ساکنین آباد بناهای خراب و ویرانه را میتوانند احیا نمایند</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span>.</span></b></p></div> text/html 2017-10-15T06:52:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/655 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/11749/zzzzzzzzzzzzzz5555.jpg"></div> text/html 2017-10-14T10:18:38+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی نتایج امتحان داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 96؛ نمایندگی شیخ بهایی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/654 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><strong><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نتایج امتحان داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 96؛ نمایندگی شیخ بهایی</span></span></strong></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://biomesbah.com/images/k-ar-92.jpg" alt="Image result for ‫آزمون‬‎"></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی،&nbsp; موفقیت در آزمون و کسب&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>جایگاه مقدس کمک راهنمایی را به&nbsp; مسافران عزیز و همسفران محترم و راهنمایان محترمشان&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، توفیق در امر آموزش و خدمت&nbsp;</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>برایشان مسئلت می نماییم.</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div></div> text/html 2017-10-13T12:20:25+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه پنج شنبه با دستور جلسه: فرمان برداری تا فرماندهی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/652 <div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام اولین عاشق که اوست</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 20/7/96&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه ششم از دور چهاردهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی &nbsp;مسافر&nbsp;<b>بهزاد</b></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">،&nbsp;استادی&nbsp;مسافر&nbsp;<b>علی</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;مسافر&nbsp;<b>محسن</b>&nbsp;با دستور جلسه اول&nbsp;:<b>" از فرمان‌برداری تا فرماندهی"&nbsp;</b>و دستور جلسه دوم:&nbsp;<b>"جشن اولین سالروز رهایی مسافر احمدرضا&nbsp;"&nbsp;</b>رأس ساعت 17 شروع به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8308973868/IMG_1034_Copy_.JPG"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><div style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: right;">وقتی‌که شاگرد آماده شد صدای پای استاد را می‌شنود به‌عنوان‌مثال افرادی که می‌آیند در کنگره و رها می‌شوند چون قبل از اینکه بیایند و سفر کنند آماده‌شده‌اند از درون٬ از اندیشه٬ از تفکر آمادهٔ رسیدن به درمان و رهایی شده‌اند صدای پای استاد و پیام کنگره را به‌طور اتوماتیک خداوند جلوی راهشان قرار می‌دهد.</span></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><br></p></div></div></div> text/html 2017-10-13T12:14:20+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی دستور جلسه هفتگی: از فرمانبرداری تا فرماندهی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/650 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>به نام خدا</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>دستور جلسه هفتگی: از فرمانبرداری تا فرماندهی</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>به قلم مسافر علی خدامی</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8308784918/zz.jpg"></div><div><br></div><div><div><font size="2">فرماندهی او به تعبیری دیگر، در دست شیطان و نیروهای منفی است. تحت امر نیروی‌های</font></div><div><font size="2">&nbsp;شیطانی است، یک مصرف کننده مواد مخدر نیروی بسیار مفید و ارزنده ای برای نیروهای&nbsp;</font></div><div><font size="2">شیطانی است وفرمانبر بسیار خوبی برای آن‌هاست...</font></div></div><div><br></div></div>