آتــیـــــــــه سبــــــــــز ***** وبلاگ آتیه سبز : این وبلاگ در مورد مطالعات من در مورد درمان اعتیاد در کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان و همچنین برای درج مطالب مفید برای کسانیکه میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر درمان و رها بشوند ، آغاز بکار نموده است. http://c60seyedmostafa.mihanblog.com 2018-11-16T01:32:45+01:00 text/html 2018-11-15T19:45:29+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش لژیون مالی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/969 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b>گزارش لژیون مالی مورخ97/8/24 در نمایندگی سلمان فارسی</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b>با حضور شورای شهر</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/gol/IMG_8926%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2018-11-14T21:31:25+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی ماه عسل کنگره60 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/968 <div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center; margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="text-align: justify; margin: 0px auto; padding: 0px;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ماه عسل کنگره60</font></div><div style="color: rgb(51, 102, 153); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 9pt; font-weight: bold;"><br></div><div style="color: rgb(51, 102, 153); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 9pt; font-weight: bold;"><img src="http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2017/12/long-beautiful-delnuos-rouzegar-7-400x400.jpg" alt="Image result for ‫عکس دلنوشته‬‎"></div></span></div></span></h2><div><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: justify; margin: 0px auto; padding: 0px;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(51, 102, 153);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: center;"><br></div></strong></div></strong></div><div class="postbody" style="margin: 0px auto; padding: 5px 0px 10px; max-width: 100%; line-height: 21.6px; text-align: right;"><div class="postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نمیدانم چه بگویم !<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">از کجا بگویم !<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">از چیزی که منتظرش نبودم و اتفاق افتاد !</font></strong><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">از کودکی و نوجوانیم بگویم که منتظر بزرگ شدنم بودم !<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">منتظر بودم بزرگ و بزرگ تر بشوم &nbsp;تا برای خودم خانم خانمها شوم &nbsp;.روزگار سپری شد مورد انتخاب&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">قرار گرفتم و و من هم قبول کردم ،امّا چه چیزی چه انتخابی چه زندگی ای.</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">روزهای اول چه خوب سپری میشد و من راضی.<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">هنوز زندگی مشترک شروع نشده بود که فهمیدم طوفان آمده تا زندگی شروع نشده من را با خود&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">ببرد ....... آنجا قرار بود خوشبختی آنجا باشد امّا نبود ...</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">زندگیم و شریکم را دوست داشتم ،با توکل به خدا زندگی را شروع کردم اما نمیدانستم اگر قرار بود&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">همین طور زندگی کنم بالاخره روزی زندگی پایان خواهد یافت ..</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">به درگاه خدا گریه کردم زاری کردم که چرا؟؟؟چرامن؟؟؟</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">من که سختی زندگی را در کودکی و نوجوانی کشیده بودم..... حالا دیگر چرا؟</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه هفته بعد از عروسی کنگره وارد زندگیم شــد . من و مسافرم به ماه عسلی رفتیم&nbsp;که&nbsp;هنوز&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;</font></font></strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">کاممان شیرین است ....</font></span></font></font><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: right;"><strong style="font-size: 9pt; text-align: justify; margin: 0px auto; padding: 0px;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; display: inline !important;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 51);"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; text-align: justify;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; display: inline !important;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; text-align: justify;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; display: inline !important;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نمیدانم پاداش کدام کارم بود که&nbsp;</strong></div></strong></div></strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">کنگره تمام زندگیم را فراگرفت ،</strong></font></font></div></strong></div></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: right;"><strong style="font-size: 9pt; text-align: justify; margin: 0px auto; padding: 0px;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; display: inline !important;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;و&nbsp;</font></strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">به این ترتیب زندگی من و مسافرم را از فنا شدن نجات داد.</font></span></font></font></strong></div></strong></div></strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; display: inline !important;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; text-align: justify;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: right;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دلنوشته از همسفر حمیده&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 102, 153);"><font color="#330066" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></font></div></font></strong><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 153);"><font color="#330066" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></font></font></strong></div></strong></div></strong></div></strong></div></div></div></div> text/html 2018-11-14T21:24:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی خدمت مالی؛ گفت و گو با دیده بان لژیون های مالی کنگره 60 مسافر علیرضا http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/967 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#cc0000"><b>خدمت مالی؛ گفت و گو با دیده بان لژیون های مالی کنگره 60 مسافر علیرضا</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/mmnn11.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="3"><b>به مناسبت فرارسیدن هفته گلریزان و لژیون مالی وب سایت کنگره 60 گفت و گوی با دیده بان لژیون های مالی مسافر علیرضا انجام داده که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم...</b></font></span></div> text/html 2018-11-14T12:22:15+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی نیم نگاهی به گلریزان سال گذشته1396 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/966 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">نیم نگاهی به جشن گلریزان مسافران و همسفران نمایندگی</font></b></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">&nbsp;شیخ بهایی اصفهان در سال گذشته</font></b></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> [<div id="15421984468119362"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/a3bcx?data[rnddiv]=15421984468119362&amp;data[responsive]=yes"></script></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">]</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div> <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style> text/html 2018-11-13T23:35:06+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی جشن گلریزون http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/965 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b>جشن گلریزون</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b>به قلم مسافر علی خدامی</b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/0000a8d4a5d.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma;"><b style=""><font size="3" style="">هر موسسه ، سازمان ، ادراه ، مغازه و یا تشکیلاتی ، برای وجود داشتن و فعالیت داشتن به سه مولفه نیاز دارد . علم و دانش یا تخصص ، نیروی انسانی و توان مالی . اگر هر کدام از این آیتمها وجود نداشته باشد اختلال جدی در پیشبرد برنامه ها وجود خواهد داشت...</font></b></span></div> text/html 2018-11-10T11:19:25+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی بی مادری ، در به دری ، بی خانگی ، بی محبتی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/964 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#000099"><b style="background-color: rgb(51, 255, 51);">بی مادری ، در به دری ، بی خانگی ، بی محبتی&nbsp;</b></font></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTERUTEhIVFRUVGBgYFxUXFxgYFxgbGBgWFxcYGBcYHSggGBolHRUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQFysdHR0rLSstKy0rLS0tLS0rLS0rKy0rKy0tKy0rLSstLS0tLS03KzctNy0tNy03KysrLSsrK//AABEIANkA6AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYHAAj/xABCEAABAwIEAwUEBwYGAQUAAAABAAIRAyEEBRIxQVFhBhMicYEykaGxI0JSssHR8BRicoLh8QcWM1OSorMVJDRDk//EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACERAQEAAgMAAwEBAQEAAAAAAAABAhEDITESE0EEUWEi/9oADAMBAAIRAxEAPwDnVbDupvcxwhzTBHlZWGFcr/8AxPyzRXbWAgVBB/iH9FnMGZCUDTdn3xWEbOBWvyuppqz0Kw2TFwrU+Ux71vMsp+JxPALS+D9c17Xdnq78Q97abnNc4kEX3UeR9kqxMvYWj4rsHdBO0ACSIWex+s1gsEKTAJIA2VvlNGfEb8k00y93D+is2AAAAWCieq/EzakKQVkLZK3SmWhzKkqTWgW1I2Kaa3VA0PD+qd3qrzWTXYhGxIte8EL3eeSp/wBpSjGp7UuBUS94qb9tWM7edr6lAsp0dzd55jkCjZNJ2y7X0cNTdT9uo5pGlpECbeI8F88VDJJ6n5rR5hmLawB0Q7iSZlUNVgunEoAtH2EH/v6X8NT/AMb1X4LAjTqMk9FpOyGVluKbVEhrWvsbbscPxRfDjolI3b5t+RWJzRp+iHCHfectmx1m3+uz5Ssbj6k930a/77oWTRHj6c0i2LgekAglPa+dtthbmo8XjNDdhtBB46oH4pCIcYixBHPZUlYVXBmFd+t7fgs8xoLGz6jzV3mP/wAbzVW1sAcyAmVSV6sNaLXCRRVnXi44LyA6T27wArYR4ESzxN8x/RcdpYw03QbRuCuodt820UmwYBMFcgzTxPc4SZTS1OAzXwmqGuc2kRqIiBxXUsgrtq0RVbs+/l0K4TgTU7tzGtJDiCV2H/D7w4Om1xuJ9Oiq0NQWhC4utFhdPxVcNbbfggMBS8Zcfes6qD8LT0i+5TiU3vExzk5NA4uSalCXqPE1tLHO5CUrdHjN3Q5lEm4BhJVGn2/CNyeSq8txr6wiTsRb1HzVM/H1GP7t5LwZaQbyASLDgbLn+y2OnHhm9L92YNguvpHHny96KpVBYQC43jg0deqoKL6ZILCSbeD4yeiPwePDXmCJdaTe/Eeqx+eVybfXjJ40Bw9NwgiP3gqLFua15a14fHEcOiZ2gzfuaPhPjedIk3gi5ssY7NAwyBAHXf8ANb3KzqMceOZS2thVrFYTtPgalZ8lxgbLUZVju+bOxG489ivYrCz1W+PjnyjnQyR+xfbyUtPI6Y9q61VfCgcFDUw45W6q9oA0MG1sAAK5y1sP6Q6/8pVeXQYAR+WyXC3B33SinF3hD4WdHMP/AEWTxv1fJ33itHh3mQOrD/1Wax3st8nn/sVksLm3snpp+YUtc3md4sTyHmmZo6abjafD82qfEUZAkbf3tZWk7HGaEdDugqHstJmw4iyKxR+h8xdCNnuxsLICLEuGoHyB6ryiYy45agPjv0XkE0ueN71ha7+ywWNo92WseduPNdOfhgeCixHZ2nUH0jPX8k9VLBZdWp7ax5XXSezI0UWj1QOG7I0A7UG24Srmq1rGaWiJtZO0PVsYXO0t/XVWFF2kQg8HhY8RG+3QIl54JSKtSNrJXVlCEjpTLaQ1VX5zW+icPteH37fGEaAUNmVPXSe2LxI8xcfEBTlOlYXWUQ5JiSGhrLQ03iLzJWTp47VUcXOmC4+UGYCmwuPhtQzHIed/wWdq1ND3mdpPnJn5Fc0x3jp23PWTQVaxFMPdqaHyZBuBMg9OChrZnqIbr0kXDhYnlcLN1MxeSwuJ0gbdDuPclr1JIbNhaeh2VzjkiPsqwxecVHwariS1pDT67nmhMyzHwNvcXTO+DgGvtFgfz6KvwkOq6SNTZjy4Srxxm2eWd1qNNS7RGmG1WOBJI1MPFvH3FbbA4xlemHsNjuOR5FcgxdJ1KqWOG1rXBBuCDxC1XYXFw8t1EAxLTty9Cq8jK22tfUoXQ9Ro5SVa1GjikGHngriKz1XDkm4R2FpAG1rH5KxdhptCacNpExcT8kZCUBSf4hb7HyhUGPYQ1hHKoPiVohZwt/t/JZjMH+EHq/7zllGkRZn/AKfnp+8EZVdLZjcfkh8xZ9BJ38IH/JqnMCbm4ED0Vovp2OpxhwRxFlWUAdIE2gElXOZsjDN6t/BVtIeBpvsPigUO1w7wTzj3LyKp4fxtkbkSF5AbVlAzPXZGkTuApWUVLoWlSHcIEoenR1uB5b39wS4mqXSAjMNhw0cZ4rM0kJrqcqQpADyVkiNNOZTUjQnaUBC+moxRup37pLoDnPaagKVWoIIDgHs9/iH/AGPwWfzp4NJtRvFsO8xsujds8rdVoh7fapyY5tI8XyB9FywYoupvZIIbcCL2/osbjqt5nuJK1LVHMAD0jdPAu5p4AX8tvgobl3KNj6fFOwxkut5+5M0VWqSIi/kh8BTOoFsz+gi3Nl7YsAJkeatcHhGUniHanXcYuAOG3FFuhrs+tlzalNrL9427DxPHSem3kgez+YObjBrABBhw4SOFkmKrPqPd3Z09Y5cELljCKsO9onf+qUl0Mp3Lp1rBZxQqVCzUNY3H4KzfR6rmGd5TVawYhv8AqUxLY3c0bzG5C3fZLORi8O131mwHxwMK+PJHJjJelq1hO0EhD1aZAM8eCKrUjwKFrA6HOMq8vGcUtcyWweNP5LMYhhLGgXnX95yv2Olw86XyVLWuBFoFX4ONli0QZq890INgWn3OapS82nhtuhcaSKUfw+ftAqaq4nb+oVoqxzu+Gp/woCgR4BE8/cjs3qjuPNtkFRZGk8IQEuDce9APO34fgvKTL2fTDz+C8gOixCGxtaLDj8kU6ACUC6lrudyYjiOqq0pDsBQnxRbh+aJqEgGBJUzKcAAcAvNTIxoKkDUobCUIBob0Stan2SFAM0JwELzWFI9AI94uImVxXtzlZw+KJYCG1CdPrePmu2Npnqoczy2nXpGlVaHNd7x1B4FKw5XBG1BpBG5F55heoVPCSOPDjbirntD2Zr0X1Boe+mx1qjW8xIkfiqalQL3Np0xLiL8hzJUNoIy54lxMbRdGYHAOcXFrZk2cZaAOYjdEZdllOkJeQ9/M+yI5D8VY0cS6q8tp/wDLgOgSk26Jx4ybzQUcsa0fSOk8eAQ+b4Qu01KbR4L34xf1Wlw2SN3e4k84U1fA0haXGVpMGXJzyz44zpS5LnbKoa3VpeJ8LvZMi4S9n8X+y48tgsp1jccA7p0mFl87y8UapiYcSYPDyPEKU5mTTFOoCRaHDdsbEcyp+HxvTH5b9dnqPf8AoKLFg904m1v1ZCdmMYMZhWOLjIhrtJjxNjflKsM1EUX8gB8wrtQxuEqS+OtP4WVJmbixwB51I9SVYYSuRUHXu1W55U1aftS+/wDMVj+rQ48+DV/D94BFUniZcNxc8TxQ+LvTvv4fvC8Ih7rjpBvxtCtNT5oB3TRyCgY53dxuPj+oRGcCGC9osh8K/U3aOfKyAscpb42yDfh6Lyfk75qAGLbcxZeTgbjFvkwFLhsOZLjEnkFHhBqdMWHuKPcQiJR6EoaUjXeqVpJ4KgUNSFPaEjQgGBSR1SulNDuCA8T0StadynNTigGB3NC4jNKNP23j4/ksv2h7RkP00z4WnbnHNZTNs5rPaXWLR0MCeo2T06MeDrdbLtXmzXYd4oPDi8DQ4cwbtPXosLjsEcOC9lIy+JPK34mVS0M5eHSCYnxN4Tz81tezuZDEUYduyzh8j6rL46oyz14zOAwdau6LhvHkPzXQcmydtFkN34uKTBYcAiABdR5v2g7l7aFMB1R0TyaDxKvxnd53SzqhrRLiABzVZUxrDJaA4bS3h+YRNbFMe3S51PrsfmkpdyN64A5QI9yPk6Mf5Lr1l+0eD7xmsXLfkVjHUjddga/CPBHeUz1iD8Fm817Dh01MLWaf3HG3o7h6p7Z5fzZTzsD/AIZZsaWJOGefDV2H7w294XRM+cf2d1rW+a4xmmGrYeoyq5pY+mWnzAMggjfaPVdczqv3mFFUEkPDSOVx/dKsNWXVYPDVfpGzt9H80NmjpLB1f94paT/pW+dP5pMwb422+394rO+qniPEXb56L/zBGUWSdXLn74j1QdYDQb7Abc5COw1KxM73A5wqI7ORDWiZ8In8lDhb24HgiM+bDW8AQFFTpkAOmeSALy+hDw6+q8R8ykUuDs8b7f3XkB02hR0iAnuZKcSlCqeJMIA5JulOqhRNBTCSQla1IGqRoQDNCaGKc0+qd+zk7ICAeVllO3XaDuWihTP0lT2j9hv5rQZ9mLcLRdVebj2W83HYLi1KrUrYg4h5J1GxM+I8gOIQvDHsbUa2lBrVIB9SfRS0c4c4FmGw8suC6qTDupaAjBljWP7yoNTzfxXjyCNp4ao4EtIZpje2/wAlV1J/6d047Z7plc8wGIMd85oZp1aWNDfCJNhx4o7spTrV6pxLAynSa3ue7HENHhnr1UHaUPBAqgSNqg+sOp4ofs0/EU6VQUwe7LpLmjUZjYDh5lK61uOLPGy9tbl+cfTGlUBY6DY8Y5c1lM5xhBqVSfG4mDx5AKHG5i5zgX6hp2JB1DrKHzOsKjRsT0UKwslLh8O6A573Gb7o2i5xGkE+8oLL8S57g1ol20HZdCybLa7RIZTPSAPipv8Ajt4pMp0zmV0XQQ5h3sYVtScWtgGCd4PwV5XyZr7uBpv5bhQHI3D6wgJzF046kV7sI11MtqDU1w2N46hWNCroyN2He/U6jW0tN50Fwc2/k6PRMxNINbAM81UY3HObhq1Lg8sd/wASEVzf08e5uM6Kn0zerm/NT5rIcIvAJ95MoOhUmo3o4FGZmJqRJ2/FTfXnzxLVaO6JifZ+8ERhneEi3A+/fySd1aOEj5paTIcQLiYHvVEJz9oc1scACf16Iai/wzbyRee04gdIHVBUBwtEfNAHYVn0rXRuPwXk/L3iQeF/TgvIDp26cBC8CnEK0mkc0icSRsD7khlAKGpzUgTpQDhVvsvd9ylQucs72zzN1LDS0huokEzwg2n0RMd3Q2pO3VVldwfqJFIwAbMni6OJWbyt4nvJn7I6DcxwlVOZ4t+Lqtps8LWjxcgG7knjzTsHiQSRw1Bo8gLJ6166+Kxc4rHl7i6dtvTZJis9NMhriXNe0OdPM3EcgoDhz3MgcP6rPVTJufL8kspLNNc8teLDNsY6qQW2AEaTt7jwQ2T5xVwtSW7H2qZu13UJO7kgcyEzNcAGNBBNzGkmeaqSSdMc+5tZYHMW1nOfWqVXugnSCGsHJsDfdEnJBUqNDmjW4gljbNa394i5KrcA2nSex5HhIId1cDY+VitL2ZxP0tR7j9U9TJsFjl004JjlO4o8fkjqNV9akdLWbHmd48oBW5yPMAaLajjDSAdQuBzkcFS5o/XS7sTAk33JMyT71X5ZmFSmwMaY0jjxS26phMLqOg1caNIOprg4eFwuCEBVxBPRZShnB1eyBO4Aj1V1QxYcFcyXifVHNV+Npggo2q+yzef522k2BdxI9ATulS5Mpjj2pGtLagncHb1Vzi2E1NfDZV2YxrY4fWAP5qyoP1OAPOEV5E9GN5nmPmoxBdM2mU+q7cDhFvVQuqRaIS2KsM2p6tJF7+u4QTafi4ciiqj5Y3ykfBQhs/kmRaR0ieBJ+K8kDwLH0SpB31uXsiCJtugq+DwrTDmt1frks7ldHMHvBfjHd2CJGhhJjcTp4rU1WN1eJgd1IutIkLTyug76kxyceO2xU3/oVGdnj+d3wU4c1oOhgHPghXY1xNigHHs5R+1V/wD0ckPZ+n/uVR/P/RIcU/r71J3riNvigMr2yzTD4DQ1z8Q97xIa1w22kyNpWax2IbjcNqrUK3dtk+J7WuEcY0iQZVt2zwJfmOEquaHM0up32Dhqc2ZVd2gxbqhqUQ4DUQAejQ0wOUlEslm3RhhLj0w1Bga14pgNY0HS0bknckncqr7PFpLm7ncfJWGNqFrXNJhxFxwUPYrCHvy5wkAEdCr5dTw8M+1jjcY1lPRpJPmIWXqC4A3lX3aBjdXhJvciNuUdFX5FhhUxDQRLWy4iYS6Vnf1LiMvqNkaSdPtEbc/xQODo66kwSGAk+fAK67T1IcND7ESWA2adrxxQtBxw9Jse3UkHn4hHwCKzzz6D4yj9E0dJ9TdOy3N2U2kOMOcRwtARePp2HuWfzKjBNlFm0Yclw7jVUMxDhI2RAYH3B9FjMDWdT8JkhWlLMRuHws7i7sP6NzdXOJw3HipaeI0jdU1fHv0zOpQPqui5RMU5f04zxY5pnxaNLfaO3TqsnjCXOiZJ3Rj2zUnk1V/eTWWmtOTk5bne2kw57zDA8WGD6WVrlzBp1FVmRCarqYuHNkfI/NXOWUtIc07tN5U1EFimJkDlvyJuhK7IdcDcIlr9bo2gja9gmYym7vG2Jg3UqLoDQANj+cp+kaj+vJern2ZHFPLJINyP72TIG7YjlsvKZrSDtbzG68mHcMvd4BAARum88lX5Q+WWEwT+aMe6/wCCqIROqAE2Qw3kW6cFOMM5yjr0yIDfX8Esro5NiKT2kbKUutYIagwyQbKwLtLZJiE5SVeJwrHM01WyJBAPAgyD0K5lUoH9rqi47q+mxaS4DT4uO8+i6dWcXAkrBZlV7o+xZxlzgN7Rf0WPPv4dN+DLVUGbZEyowvIh0TI6fgs7ldUM1QZcyb7b8FucwxLXMGk+l9iL3WIxuDFNzpdYmRHEDy49Ev5fsu5WuVwl2CzOrqDJBkCCedzHwVM6s6k8uaSJBv8ANXWYYpjmRN4ba9rXWXzTEn2eC6fxHJf1Y9m6Bq1C43A8Tj14SrE1O8xbW7tpgkqXIcJ3GGLjYv8AE7pyH65oTI2S2tV5kgeQSc9u1lVMuCr8fhNVRo6yQrHK6wdvEwjRhgDq4oJU18COSqW4Yaywiy1VanIVPjKOiq152dbyKVa8eU3qmUMKQ3TuOCDxdTTbdaSmAB81mcYddY8gplq+bimM3KGreBkk+JyrKJ8SKx9fU+B5IPC+0qrnarJGODmObIIkWtbzWoD3EzOonfYn3rPZc4tpiN+BVth6tuu6hUWgZe9kIWk1Lne35FP/AGskE8EK7FmduE3SMf3A/Mn5rwgelpUDcUQJgKI4jxR+rpg+qJN4v0XlFUq+IJUaDs/Z2qZeySJEj5WVvWYJEG46/NZTDuio1w/Q4rSUTS4F3OFcQmwbHjVMafq8/JKaEGdJThiIENTH1Cd0rAa66ZVBJkn0UwK9UZZPQVGa19DeizWZvIpzpBn1Wgz11rKlZV1CCBPkiHGOzfEOYBpgdBssrmOLJAMSZg/rgQr/ALVVajKpBEt4eRQdCtSZAfScY5QZ96rHO40WMzgmufUljSTfr5E8ENicvitrrGGtu4Rcxs0LbPzlrgW0qOkczE+4BZzOcPqBN5KeV2N7V2Z5i+szweFnTe3PkrXIG6cJtbxErP4I92Sx48LuPJbDK6A/ZwwX6+d1JKvL2xvzVrSr3VPhHQS07go9tzKQGPeoq1MVGFptPHkvQUjnRKYDVXllMg7i081nXP0h7z6K1x7y6234LN5jXk6R7I+JQdoWm+8+alwYUAKJy5smEUo12Xj6MbnlG/FWNKmB+uKiynDkU+nBGmhb9clktCGeEid1BUFx6/r4I80RpG8xug6lIz1hCtF1eGeijcTMx6IhnsgceKkos3t+rIGgtUm8DbYryO7sLyCdVwtEl1hsDKtaAhw62VdSzYUqZFVoDRfXPE8xuk/zRh6jw2n4yRZzXNj1vKPn3pGl60JrqsbkKufXZxc0eoUffUx9dvvEqyWv7Q0fWCjxGObFiqw4mnxe33rzMbSNg4FGgHzHGi3Toq2lXa4kxB9yLxdSk72iIN4M7JtKrT2awP5aA6R5iE4elDneGbVbpqCfLceRWXxGGFIBurUNgePqujYrJ6lQTpDfe09JVBmHYfWPpHu5+Ex8d1Kt7Ylz2gyIUD67DxWirdlsK0BjxUJE3Duc87lQDsvgt/pPh+azvNJ00nFayuaOAb4QJI3QWS5waLoqXZz4hbqtkWFiAKh8yFAcgw2+g+9L78T+ms9j206n0lJwJ6ISniHCxWtbk2FH/wBR/wCSQZfhnXazT532R90o+ms6zGjmnVK87An0WmbltEbOA9FKcvp80vuh/TWCxLHvJEQPj6qvrYIjgulMyilvv67plXI6J3+aX3wfQ5XWwy9lR+kAXUKPZjDOPjmOQMfFc7xeD7nFvY32WPIHlw38wtcM5lOmWeFx9bXCVfBsimVbbeiAot8IgmEXSJhFCV1Ucdyga2IAO0xv/dT1BZCVGCdXNLZpGOtEHzU1OoQYhQBthClpieIJBuOKNhMapi/kvKHWdl5PZOtV6DXAggEdUHhsmo0zLGAEqwJScFbNA6iFE+iN+aJceiYWygAHUwpGFwm+lpA8RA0yev2uilfRlQ4kHQWzbiOHuU5Y7isbqr3LMExzQHt1FoA8XL7Qjgr3D4ZrRDGgDouJY2tiKTw6jULSJhu46iFoMu7UZlVZpY1jDxeQT7pRj4dsdQdTVXmVSmwEvexg5khY2hhcU4h2IxlR8G7W+FvlYbKV2W0tRcWhzjxN/KJ2TLbO9p+1FPW7uKbqpHHQdJgD6yyNbthWmBhmDzldRr4Nrmxw5BVFXs7R+wFM4sf2L+zL8rn9TtbiDtRp+4qA9pMVwZTH8p/NdAf2bpfYCi/y9R+yEfXj/hfZl/rA/wCYcUdwweTFZ5LmL3g95EzsBAg8uq1J7OUd9KY3ImMuyxB80suPH8iseTL9rNYp+K7wtpxHDwzaAiMPhMY7dzRP7n9VtsFiWsjvKTSOLo+a0mXPw9QTTLTaSBeJ2uFhcP8AjX7P+uWV8tzAAmm5h6FhB98qhq5jjWnS4AEbgtK+gThxyQGYZHSqiHsB5OG4Tkn7Cyyt8riuEzHFHi0ddKrcwy2rUrGoSNTt9IiYA4egXUMf2Sey7CXtHIX6WQNPJ2gezC1x1PGWW77WWwzHw1ukyYEfrgiiHC2myvm5d45BIABMenNEUsvMS5zY9VWwyju8DbAbKAU3ngJ3W0/YGjjPUJhwbSTYo3CY6rQqgbI2pTkNfYHTBHHVznktEcuBGxjkm1cI0C4sjZs5iMK5zdTACT7QnbqF5XQwum7ePSy8iE6GQmLw2TRwVsywvJQvD8UA0qGpRn1U54pEBVnJ2kyb8rbI2lQ0iB8FM/ik/JARnlCbpTuSUb+qAY4Jmn+ynrqEboCNzQoG0romrsmcShSM0pTKmHRDF526AFNEE7Kvx+Vn2qLzSqAjxMMT5jZ3qrrgoqn5KaIAw/a+tQIZi2HT/vsBIP8AEzcei1eXZ7Qqs1tqsIiZDhHrOyx+b7P8vwXNsB/p1f4x+KjTTbreb9u6LDpw7DXMwS0w0ep39EJh80q1zL6DafkSVjco+r6fNb3A7J66Tb2jqYab7J9OjaLW6KWpx9PmvcVUAc0YJSnDwPxRNP2ktTZIgbsMRERvz4Lxwom+6JG6WoqAOth+gtsvKcb+i8kb/9k=" alt="Image result for ‫دختر کارتن خواب‬‎"></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b style=""><font size="4" color="#cc0000">&nbsp;</font><font size="4" color="#3333ff">تمامی ذهنم مشغول بود .به یکباره فرد مصرف کننده ای از&nbsp;</font></b></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><font size="4" color="#3333ff">مواد مخدر شیشه در کنار کودک قرار گرفت . ای دنیا !!! تمام تردیدهایم به یقینی انکار نا پذیر برای درمان کودک مبدل شد</font></b></span><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></b></p></div> text/html 2018-11-10T10:55:43+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی از ابتدا تا انتهای عشق؛ گفت و گویی داریم با سرکار خانم آنی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/963 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 0);">از ابتدا تا انتهای عشق؛ گفت و گویی داریم با سرکار خانم آنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><img src="http://up.c60.ir/repository/42952/mosahebe.jpg"></b></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font style="" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b style="">وادی چهاردهم تکمیل‌کننده این وادی‌هاست و از ابتدا تا پایان این راه عشق است و اگر عاشق نباشیم اصلاً این راه را نمی‌توانیم طی کنیم و فقط باروح و جان به‌صورت یک عاشق می‌شود گذر کرد...</b></font></div> text/html 2018-11-09T14:40:12+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 1397/08/17 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/960 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدا</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز پنج‌شنبه 1397/8/17 جلسه اول از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی<b>&nbsp;مسافر مصطفی&nbsp;</b>،&nbsp; و استادی<b>&nbsp;مسافر رسول&nbsp;&nbsp;</b>و دبیری&nbsp;&nbsp;<b>مسافر علی&nbsp;</b>&nbsp;با دستور جلسه:&nbsp;<b>DST و تجربه من از سایر روش ها</b></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/varr/IMG_8064%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر هنوز مسیری راداریم می‌رویم که نشانه‌هایی از مسیر قبل در آن است باید متوجه بشویم که این مسیر، مسیر درستی نیست. اگر مسیر ما یک مسیر نو است، اتفاقاتی که در آن می‌افتد باید اتفاقات نو باشد. اگر هنوز گیر مسائل قبل هستیم و نمی‌توانیم از آن‌ها دل بکنیم و جدا بشویم، بدانید که هنوز نتوانسته‌ایم تفکر کنگره را دریافت بکنیم.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2018-11-05T16:12:12+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گفت و گو با دیده بان محترم امور مالی کنگره60، جناب آقای مجید سلامی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/959 <span style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">کنگره 60 به‌عنوان یک&nbsp;<span dir="LTR">NGO</span>&nbsp;یا سازمان مردم‌نهاد سال‌هاست که در حوزه‌ی درمان اعتیاد فعالیت می‌کند. این در صورتی است که کنگره 60 هیچ‌گونه کمکی از سوی سازمان‌های مختلف دریافت نم کند و همیشه ازنظر مالی به خود متکی بوده است.</span></span><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">از این‌سو، به‌منظور مستحکم نمودن پایه‌های مالی خود هرسال طی مراسمی در یک هفته، مراسم گلریزان به‌عنوان یکی از دستور جلسات کنگره 60 در تمام نمایندگی ها اجرا می‌شود که تمام اعضا به صورت داوطلب و در حد توان شخصی خود، در آن به مشارکت می‌پردازند.</span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به همین منظور گفت و گویی را با دیده بان محترم امور مالی کنگره60، جناب آقای مجید سلامی ترتیب دادیم تا بیشتر در مورد این هفته از ایشان اطلاعات کسب کنیم که در ادامه شما را به خواندن این گفت و گو دعوت مینماییم:</span><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/sssss(1).jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; border: none; width: 500px; height: 375px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-11-02T16:33:35+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 1397/08/10 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/957 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 1397/8/10 جلسه چهاردهم از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;<b>مسافر عباس</b>&nbsp;،&nbsp; و استادی&nbsp;<b>مسافر محمدرضا</b>&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;<b>مسافر فرامرز&nbsp;</b>با دستور جلسه اول:<b>یادگیری و معرکه‌گیری</b>&nbsp;و دستور جلسه دوم:<b>&nbsp;اولین سالروز رهایی مسافر مجتبی</b>&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/moji/IMG_7757 (Copy).JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: -webkit-left;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13.3333px; text-align: right;">مواقعی که شخص کم می‌آورد سریع می‌رود وارد حاشیه می‌شود و شروع به نق زدن می‌کند.</span></span></p><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></span></div></div></div><a href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/3749" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: -webkit-left;"></a></div><div><br></div></div> text/html 2018-10-31T21:03:55+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ رابطه یادگیری و معرکه گیری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/956 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>بسمه تعالی</b></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>جلسه چهاردهم از دوره شصت و سوم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه «رابطه یادگیری و معرکه‌گیری» در روز چهارشنبه 97/8/9 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر سلوا رأس ساعت 09:45 آغاز به کار نمود.</b></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4403.jpg" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(70, 70, 70);"><span style="color: rgb(93, 155, 210);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><b>ما در کنگره این را یاد می‌گیریم و یاد می‌دهیم؛ وقتی رابطه یادگیری با معرکه‌گیری را بدانید، یا یادگیری را انتخاب می‌کند یا معرکه‌گیری را</b></font></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><br></div></div> text/html 2018-10-31T20:37:05+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/955 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/38241/4shanbe/Untitled-1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4386(1).jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-10-30T22:26:52+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی «که سنگ را عاشقی می‌توان آموخت، اما...» http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/954 <div style="text-align: center;"><h2 class="contentheading" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: normal;"><font style="" face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" color="#ff0000">«که سنگ را عاشقی می‌توان آموخت، اما...»</font></h2><div class="page-inset" style="padding: 0px;"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1393/4/5/362773_420.jpg" alt="Image result for ‫عکس سنگ‬‎" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; background-color: rgb(247, 247, 247);"></div><div class="page-inset" style="padding: 0px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b style=""><span style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">متنی که&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></span><font color="#333333" style="">در ادامه می‌خوانید&nbsp;</font><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">نکته‌های جالبی دارد. نمی‌دانیم منبع اصلی آن کجاست و آیا اصالت دارد یا خیر، اما پیامی که در آن است آن‌قدر ارزشمند هست که بخواهیم با هم کمتر از دقیقه‌ای وقت بگذاریم و&nbsp;</span><font color="#333333" style="">آن را بخوانیم.</font><span style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;خوشحال می‌شویم پس از خواندن این متن،&nbsp;</span><font color="#333333" style="">دیدگاه‌های خود را بنویسید.</font></b></font></span></div><div class="page-inset" style="padding: 0px;"><br></div></div> text/html 2018-10-30T21:22:33+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/947 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/mqf6_4.jpg"></div> text/html 2018-10-29T15:46:17+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن وادی دوم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/946 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">متن وادی دوم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8218701134/641303964vadi_02.jpg" alt="Image result for ‫وادی دوم‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div> text/html 2018-10-22T11:30:20+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گفتگو با استاد امین؛ باید ها و نباید ها در فضای مجازی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/942 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>گفتگو با استاد امین؛ باید ها و نباید ها در فضای مجازی</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Untitled-1_jpg5(1).jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; border: none; width: 500px; height: 375px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حضور اعضای کنگره در سایت و فضای مجازی می تواند بسیار مفید باشد و لازم هم هست. حرف ها و پیام های خوب باید منتشر شود.</font></div><div><br></div></div> text/html 2018-10-22T11:25:50+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی جشن چهاردهمین سال رهایی دیده بان محترم آقای اشکذری؛ با حضور سرکار خانم آنی و دیده بانان کنگره 60 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/941 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">نهمین جلسه از دوره نهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران در</span><span dir="LTR" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.26px;">نمایندگی حسـنانی</span></b><span dir="LTR" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">با دستور جلسه "<span style="white-space: pre;"> </span><b>D.SAP و چهاردهمین سال رهایی آقای علی اشکذری</b>" با استادی دیده بان مخترم همسفران کنگره</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">"<strong>سرکار خانم آنی"</strong></span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">&nbsp;نگهبانی آقا&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">"<b>مهدی</b>"&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="text-align: right; line-height: 19.26px;">و دبیری&nbsp;&nbsp;آقا "<b>&nbsp;علی&nbsp;</b>"&nbsp;در روز&nbsp;پنج شنبه مورخ 97/7/26ساعت17 آغاز به کار نمود.</span></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="text-align: right; line-height: 19.26px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/tavalod9%20ka.jpg" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></span></p><div style="text-align: start;"><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پیام این تولد این است که ما در مدت این چهارده سال از سدهای محکم و گوناگون عبور کردیم و به نظر من اعتیاد کوچکترین مشکلی است که می تواند در زندگی هر کسی وجود داشته باشد.</font></p><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-size: 10.6667px;"><br></div></div></div> text/html 2018-10-20T11:44:47+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی جلسه هماهنگی لژیون مالی شعب اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/940 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام قدرت مطلق&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه هماهنگی لژیون مالی شعب اصفهان در تاریخ 97/07/26&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با استادی مسافر نادر و نگهبانی مسافرمهدی و دبیری مسافر امید&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و حضور دیده بان محترم جناب آقای کامران شریفیان</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در نمایندگی میرداماد برگزار گردید</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/53181/sal%2097/paiez/p1/motafaraghe/lejionmali%20%288%29.JPG"></div></div> text/html 2018-10-12T18:50:20+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه. 1397/07/19 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/939 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><p class="MsoNormal" align="center" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 19/7/1397 جلسه یازدهم از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;<b>&nbsp;مسافر عباس&nbsp;</b>،&nbsp; و استادی&nbsp;<b>مسافرامید&nbsp;</b>و دبیری&nbsp;&nbsp;<b>مسافر فرامرز&nbsp;</b>با دستور جلسه فرمان‌برداری تا فرماندهی و دستور جلسه دوم:<b>اولین سالروز رهایی مسافر علیرضا&nbsp;</b>رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/tara/IMG_6289%20%28Copy%29.JPG"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">هیچ‌چیزی بدتر از این نیست که انسان‌فرمان خودش را از دست بدهد و نتواند حتی پرش پایش را حفظ کند یا نتواند خواب شب خودش را تحت کنترل داشته باشد</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></span></div></div></div> text/html 2018-10-11T07:02:14+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ فرمان‌برداری تا فرماندهی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/938 <div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">بسمه تعالی</span></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه یازدهم از دوره شصت و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه از&nbsp;<strong>فرمانبرداری تا فرماندهی&nbsp;</strong>در روز چهارشنبه 97/7/18 با استادی مهندس و دبیری همسفر سلوا راس ساعت 09:40 آغاز به کار نمود.</span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4146(1).jpg" style="border: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; width: 500px; height: 375px;"></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; text-align: center;"><div style=""><font size="2">شما نمی توانید در سیستم هستی در جایگاهی قرار بگیرید که فرمانبردار نباشید. فقط خداوند است که بالادست ندارد، همه ی آحاد هستی، زیر دست هستند.</font></div><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div></div> text/html 2018-10-06T13:55:01+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/936 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/kgrc_7.jpg"></div> text/html 2018-10-06T13:45:51+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه. 1397/07/12 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/935 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><br><span lang="FA" dir="RTL">به نام نامی اولین عاشق که اوست</span><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">روز پنج‌شنبه 12/7/1397 جلسه دهم از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;&nbsp;مسافر عباس&nbsp;،&nbsp; و استادی&nbsp;<b>مسافر حسین&nbsp;</b>و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر فرامرز&nbsp;با دستور جلسه اول:<b>سیستم x&nbsp;</b>&nbsp;و دستور جلسه دوم:<b>&nbsp;سومین سالروز رهایی مسافر محمد&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/tm/moha (29).JPG"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 12pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">نشانه‌هایی از یک سیستم ایکس به‌هم‌ریخته زمانی است که انسان از تعادل طبیعی خودش خارج می‌شود ، البته از تعادل&nbsp; طبیعی&nbsp; خارج شدن هم در صور آشکار است و هم در صور پنهان و &nbsp;زمانی که بی‌موقع و بی‌جا ما عصبانی می‌شویم یا زمانی که یک کاری&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">انجام می‌دهیم و بعد از انجام آن پشیمان می‌شویم</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</span></p></div> text/html 2018-10-03T15:47:00+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ سیستم ایکس http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/933 <div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">بنام خدا</span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">این جلسه، جلسه دهم از دوره شصت و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه سیستم ایکس، در روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر سلوا راس ساعت 9:40 آغاز به کار نمود.</span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4143.JPG" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><div style="text-align: center;"><font size="2">می گویند که بیماری ام اس، قابل درمان نیست و ما باید کنترلش کنیم. میگرن های سخت قابل درمان نیستند، ام اس، کولیت، انواع اقسام بیماری های روانی قابل درمان نیستند. ولی این سیستم می گوید که این بیماری ها می توانند درمان شوند...</font></div><div style="text-align: center; font-size: 10.6667px;"><br></div></div> text/html 2018-10-03T11:58:43+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی در باب دستور جلسه هفتگی "سیستم x" http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/932 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div><font size="2">به نام اولین عاشق که اوست</font></div><div><br></div><div><font size="2">در باب دستور جلسه هفتگی "سیستم x"</font></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2">به قلم کمک راهنما مسافر علی جمالی</font></b></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/1397/delneveshte/sistemx/photo_2018-10-03_10-28-05.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">فرد مصرف‌کننده با قطع ناگهانی مواد دچار عوارض زیادی مانند بی‌خوابی می‌شود چون سروتونین، استیل کولین و آدرنالین توسط سیستم ایکس تولید نمی‌شود.</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div></div> text/html 2018-10-02T11:49:23+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/931 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/34ky_untitled-5.jpg"></div> text/html 2018-09-28T19:44:06+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش کارگاه آموزشی عمومی پنج شنبه 1397/07/05 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/930 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام نامی اولین عاشق که اوست</font></span></div><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><span lang="FA" style="text-align: center; line-height: 21.4667px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/07/05 جلسه نهم از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر عباس&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">،&nbsp; و استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر فرامرز&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه اول:&nbsp;<font size="2"><b>وادی اول&nbsp;</b></font></span></span><b style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">و دستور جلسه دوم:</span><b style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">جشن اولین سالروز رهایی مسافر مرتضی&nbsp; &nbsp;</b><span style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/atena/IMG_5391%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">انسانی می‌تواند بگوید من دارم تفکر می‌کنم که راجع به هر موضوعی از زندگی چه مادی و چه معنوی در ابتدا نظم و یک ترتیب و یک انضباط دارد که این حرکت ابتدا در ذهن انسان متصور می‌شود و در ذهن انسان تداعی می‌شود.</span></p></o:p></span></div></div> text/html 2018-09-26T13:43:30+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارآگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی اول http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/929 <p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه نهم از دوره شصت و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه <b>وادی اول و تأثیر آن روی من</b>، در روز چهارشنبه 97/07/04 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر سلوا راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4133.JPG" style="border: none; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; width: 500px; height: 375px;"></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"></span></p><p style="text-align: center;"><font color="#464646" face="Tahoma"><span style="font-size: 13px;">ما با تفکر در ذهن خودمان، نقشه آینده را می کشیم، اینکه در آینده چه اتفاقی برای ما می خواهد بیفتند، برعهده ماست. اکثر جمعیت کشور با این دغدغه هایی که در کشور بوجود آمده است، سوء استفاده می کنند. شما یک قلم را اهتکار می کنید، در عوض بایستی 100قلم خریداری کنید...</span></font></p><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-26T12:49:49+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی دلنوشته یک همسفر ،وقتی عاشق می شوی، http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/328 <div style="text-align: center;"><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><font color="#ff0000">وقتی عاشق می شوی،</font></span></h1><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;همان لحظه ای است که به تکامل<font size="5">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 25.3px;"><font size="5">رسیده ای.</font></span></h1><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">عاشق شدن زیباترین و کامل ترین لحظه ای است&nbsp;</span></h1><h1 dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;">که هر کدام از ما انسان ها در زندگی تجربه می کنیم.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; line-height: 12.2667px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></h1><div><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8228097926/gg.jpg"></span></div><div><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><br></span></div><div><span lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><img src="http://uupload.ir/files/7jbb_937_.gif" alt="آپلود عکس"></span></div></div> text/html 2018-09-26T12:45:59+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی دستور جلسه این هفته: وادی اول http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/927 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>دستور جلسه این هفته: وادی اول</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>به قلم آقای علی خدامی</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="http://www.congress60.org/AppData/News/dastorjalase9306132016541651720165142738201661556312016831863220169101219020169124095020169149686.jpg" alt="دستور جلسه این هفته: صورت مسئله اعتیاد"></div><div><br></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زمانی که با علم درمان اعتیاد آشنا می شویم و مقاله علمی صورت مسئله اعتیاد را مطالعه کنیم، تفکر ما یک تفکر درست خواهد بود و مجهولات ما تبدیل به معلومات می شود.</font></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-26T11:48:31+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی خصوصی روز سه شنبه مورخ 97/07/03 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/928 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="2">به نام خالق زیبایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سه شنبه سوم مهرماه 1397&nbsp; دوازدهمین جلسه ازدور هفدهم از سری کارگاههای آموزشی وخصوصی</font><font size="2">&nbsp;کنگره60</font><font size="2">نمایندگی&nbsp; شیخ بهایی اصفهان به نگهبانی مسافر<b>&nbsp;مجید</b>&nbsp;و استادی&nbsp;<b>مسافر رضا</b>&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: small;">دبیری مسافر</span><b style="font-size: small;">مرتضی</b><span style="font-size: small;">با دستور جلسه اول:<b>صورت مسئله اعتیاد</b>&nbsp;و دستور جلسه دوم :<b>&nbsp;تجلیل از کمک&nbsp;</b></span><span style="font-size: small;"><b>راهنمای</b></span><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;محترم مسافر علیرضا</b></span><b style="font-size: small;">&nbsp;</b><span style="font-size: small;">راس ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></div><div><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/13168/IMG_5217.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" align="right" dir="LTR" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">در کنگره 60 به این مسئله با دید دیگری می‌نگریم و آن مبدأ حرکت و طول مسیر درمان است&nbsp;&nbsp;که اگر مشخص کنیم که&nbsp;&nbsp;در چه نقطه‌ای هستیم و هدف و مقصد ما مشخص باشد قطعاً با آسایش بیشتری به حرکت می‌پردازیم</span></font></p></div></div>