آتــیـــــــــه سبــــــــــز ***** وبلاگ آتیه سبز : این وبلاگ در مورد مطالعات من در مورد درمان اعتیاد در کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان و همچنین برای درج مطالب مفید برای کسانیکه میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر درمان و رها بشوند ، آغاز بکار نموده است. http://c60seyedmostafa.mihanblog.com 2018-05-21T15:42:20+01:00 text/html 2018-05-21T11:10:37+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری مراسم افطار یکشنبه 97/2/30 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/820 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خالق هستی بخش</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دومین ضیافت افطار نمایندگی شیخ بهایی به روایت تصویر</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یکشنبه 97/2/30</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/MAH/M%20%2818%29.JPG"></div><div><br></div> text/html 2018-05-21T11:08:13+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از ضیافت افطار در چهارمین شب رمضان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/819 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC33CC">گزارش تصویری شماره 2<br></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از چهامین شب مراسم افطاری ماه مبارک رمضان در نمایندگی میرداماد</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC33CC"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC33CC">یکشنبه 30 اردیبهشت 97</font></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://uupload.ir/files/phzl_r30_(6).jpg"></div><div><br></div></div> text/html 2018-05-21T11:06:29+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از دومین مراسم افطاری نمایندگی امین گلی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/818 <div><br></div><div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">گزارش تصویری از دومین مراسم افطاری نمایندگی امین گلی</font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">با حضور پرشور تمامی مسافران 96/02/30 (شماره 2)</font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970202/970230/2/IMG_4247%20%28Copy%29.JPG" alt="http://up.c60.ir/repository/27238/mostafa%20a/970202/970230/2/IMG_4247%20%28Copy%29.JPG"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3">تصاویر بیشتر در ادامه مطلب...</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-05-21T11:03:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری مراسم افطار http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/817 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خالق هستی بخش</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دومین ضیافت افطار نمایندگی سلمان فارسی به روایت تصویر</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یکشنبه 97/2/30</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/02/970230/02/3/4/IMG_5788%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2018-05-19T12:03:54+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی عمومی؛ پنجشنبه 27/ 1397/02 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/816 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10pt; line-height: 20px;">پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه جلسه هشتم از دوره سی و پنجم کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60؛نمایندگی سلمان فارسی به<b>&nbsp;</b>استادی<b>&nbsp; کمک راهنمای محترم مسافر رضا</b></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10pt; line-height: 20px;">؛&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10pt; line-height: 20px;">نگهبانی</span><span dir="LTR" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 22px;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 22px;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10pt; line-height: 20px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">کمک راهنمامسافر علیرضا</span></b><b style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 22px;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10pt; line-height: 20px;">و&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px;">دبیری&nbsp;</span><b style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;کمک راهنمامسافر سعید</span></b><b style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 14.6667px; line-height: 22px;"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px;">با دستور جلسه اول:&nbsp;</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px;"><b>"وادی نهم"</b>&nbsp;و دستور جلسه دوم:&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">"</b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px;"><b>هفتمین سالروز رهایی کمک راهنمای محترم مسافر امیر</b></span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">"</b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 20px;"><b>&nbsp;</b></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div><div><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/02/970227/2/IMG_5464%20(Copy).JPG" class="image-preview" style="font-size: 13.3333px; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: start;">اولین مسئله‌ ای که در وادی نهم عنوان می شود این است که در انسان مجموعه ایی از رذایل و فضائل بصورت بالقوه نهادینه شده است و با اختیاری که خداوند به انسان داده است می‌ تواند راهش را انتخاب نماید.</span></div> text/html 2018-05-19T03:38:02+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه 1397/02/27 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/810 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><blockquote style="text-align: start; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">به نام نامی عشق&nbsp;</span></div></blockquote><div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 97/02/27 جلسه ششم از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافر حسین&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافرعلی</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دبیری&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافر&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">ولی اله</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;</span><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">وادی نهم&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دستور جلسه دوم</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;سومین سالروز رهایی مسافر علی</b><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;اصغر</span><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">&nbsp;</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.</span></div></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8326759334/IMG_0678_Copy_.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><b>اگر اقیانوس شیطانی که در وجود ماست را به روشنایی تبدیل کنیم الماس درونمان را دریافت خواهیم کرد. این سختی ها و پالایش ها باعث می شود که انسان صیقل پیدا کند....</b></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><b><br></b></span></div> text/html 2018-05-16T14:43:59+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی دستور جلسه این هفته: وادی نهم و تأثیرات آن بروی من http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/809 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="2">به نام قدرت مطلق&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دستور جلسه هفتگی به قلم مسافر علی خدامی&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">(وادی نهم )</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/20140908_132908.jpg" alt="Image result for ‫عکس علی خدامی‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2">چون نقطه تحمل در مورد موجودات زنده و خصوصاً انسان قابل‌تغییر است. ما اگر بخواهیم می‌توانیم نقطه تحمل خود را در مقابل این نیروها افزایش دهیم، اگر امروز نمی‌توانیم بیش از مثلاً 100 متر بدویم، می‌توانیم کاری کنیم که توان کیلومترها دویدن را داشته باشیم. یا اگر امروز می‌توانیم 400 متر را بدویم می‌توانیم کاری کنیم که 50 متر هم نتوانیم بدویم...</font></div><div><br></div></div> text/html 2018-05-12T19:04:48+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، الهام از رمضان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/807 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه ششم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه الهام از رمضان در روز چهارشنبه مورخه 97/2/19 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد در ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_1043.JPG" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p style=""><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">اگر می‌خواهید به کنگره چیزی بدهید بهترین و آن را بدهید. کم دهید اما کیفیت دار بدهید، اگر می‌خواهی&nbsp;</span></font></p><p style=""><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">سه تا بیاوری یک دونه بیاور اما علاء بیاور...</span></font></p></div> text/html 2018-05-07T20:55:06+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تبریک نگهبان به مناسبت هفته راهنما http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/806 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/PayamRahnama97sml.jpg"></div> text/html 2018-05-04T10:14:59+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌بینی؛ هفته راهنما http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/804 <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه پنجم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>هفته راهنما&nbsp;</b>در روز چهارشنبه مورخه 97/2/12 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد در ساعت 9:55 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_1045.JPG"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">ارزشها، حرمت ها و جایگاهها را باید با تمام تلاش محترم بشماریم. اگر این جایگاهها را محترم بشماریم، این جایگاهها مستحکم خواهند بود و محیط آرامی خواهیم داشت و دیگران داوطلب هستند که به این جایگاهها برسند...</span></font></p> text/html 2018-05-02T07:11:29+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تبریک نگهبان به مناسبت هفته راهنما http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/803 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">پیام تبریک نگهبان به مناسبت هفته راهنما</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/cwfs_img_20150226_185854_-_copy.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">ای عزیز، اگر می‌دانی زهی سعادت وگرنه! بیاد آور<span dir="LTR">!</span></span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">من نمی‌دانم که آیا تو می‌دانی در پیشگاه خداوند و دوستانت پیمان بسته‌ای که از راه معرفت، عمل سالم و عدالت خارج نشوی<span dir="LTR">!</span></span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">من نمی‌دانم که آیا تو بیاد داری چگونه، به اینجا آمده‌ای!؟</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">من نمی‌دانم که آیا تو بیاد داری چگونه، خود را به این جایگاه رسانده‌ای!؟</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">من نمی‌دانم که آیا تو میدانی چرا مورداحترام دیگران قرار داری!؟</span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">ولی این را نیک می‌دانم که اگر خوب بنگری می‌توانی تصویر گذشته، حال و آینده‌ات را رؤیت کنی و این را نیز نیک می‌دانم، اگر در جایگاه خودت استوار باشی و گرفتار اهریمن نشوی و جز عشق خدمت به همنوعان خودت سودای دیگری در سر نپرورانی به جایگاه بالاتری سوق داده‌خواهی شد که مملو از صلح و آرامش است، در غیر این صورت خود می‌دانی که به‌سرعت، جهان به کامت تلخ خواهد شد<span dir="LTR">.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">پس آن کنیم که فرمان عقل است که همانا فرمان خداوند هم، همین است<span dir="LTR">.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: left;"></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;با احترام&nbsp;&nbsp;</span></div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 13px;">بنیان کنگره ۶۰</span><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: right;">&nbsp; دژاکام</div></span></span><p></p></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2">هفته راهنما را خدمت تمامی کمک راهنمایان و راهنمایان کنگره 60 به خصوص کمک راهنمایان نمایندگی شیخ بهایی تبریک عرض می کنیم و برای این عزیزان بهترین ها را از خداوند خواستاریم.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2">گروه مرزبانی نمایندگی شیخ بهایی اصفهان</font></div></div> text/html 2018-05-02T06:38:46+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی دستور جلسه هفتگی به قلم مسافر علی خدامی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/802 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2">به نام قدرت مطلق&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دستور جلسه هفتگی به قلم مسافر علی خدامی&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">(هفته راهنما )</font></div></div><div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/rahnama96txt.jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; border: none; width: 600px; height: 375px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2">جایگاه راهنما ترکیبی از عناصر رهایی، علم و عشق است، قطعاً این عناصر با مثلث عشق، عقل و ایمان که اساس کار کنگره می‌باشد اگر یکی نباشد ارتباط تنگاتنگی را دارد...</font></div><div><br></div></div> text/html 2018-04-27T18:57:09+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی همایش دوچرخه سواری اعضاء نمایندگی های کنگره 60 اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/801 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;روز جمعه 1397/2/7&nbsp; اعضاء نمایندگی‌های کنگره 60 اصفهان به مناسبت هفته بزرگداشت اصفهان همایش دوچرخه سواری&nbsp; با شعار هوای اصفهان را داریم برگزار کردند. در ضمن اعضاء نمایندگی های کنگره60 اصفهان در این همایش با شهردار اصفهان و مسئولین استان اصفهان دیداری داشتند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87/1%20%2836%29.jpg"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87/1%20%2819%29.jpg"></p><div><br></div></div> text/html 2018-04-26T07:28:08+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/800 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدا</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلسه چهارم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه،&nbsp;<strong>در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟</strong>&nbsp;در روز چهارشنبه 97/2/5 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7964.JPG" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></font></p></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">الآن جامعه کنگره 60، کسی سیگار نمی کشد، همه ورزش می کنند. الآن در کنگره 60 خدمتگزاران&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و راهنمایان، سیگار نمی کشند. بنابراین امیدوارم که تشکر و قدردانی را همیشه به یاد داشته باشید و همیشه بیاموزید</font></div><div><br></div></div> text/html 2018-04-23T09:17:22+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، جهان بینی 1 و 2 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/799 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">جلسه سوم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه جهان بینی 1 و 2 در روز چهارشنبه 97/1/29 با نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 9:35 آغاز به کار نمود.</font></span></div><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/00.jpg"></div><div><br></div><div><div><font size="2">جهان بینی کار ساده ای انجام داد و آن این بود که هر چیزی که ما در بیرون داریم، اگر</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;خوب به آن دقت کنیم، در درون خودمان هم از آن داریم.</font></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-04-21T13:15:51+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی اخبار تولد http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/798 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پنجشنبه 1397/2/6&nbsp; در کارگاه آموزشی عمومی نمایندگی سلمان فارسی اصفهان<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با شور و شکوه فراوان مراسم تولد پنجمین سالروز رهایی مسافر اصغر<o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">را جشن خواهیم گرفت.</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/445311366_310826%20%28Copy%29.jpg" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16.5px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>استاد جلسه :کمک راهنمای محترم مسافر رضا</b></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-20T15:57:24+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه97/01/30 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/797 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">روز پنج‌شنبه 97/1/30 جلسه دوم &nbsp;از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;مسافر حسین</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافر رسول&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دبیر</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;مسافر ولی‌الله</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;با دستور جلسه اول:</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جهان‌بینی 1 و 2&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دستور جلسه دوم</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;سومین سال رهایی مسافر علی</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp; رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: medium;"><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8324122000/IMG_2720_Copy_.JPG"></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><br></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: medium;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر من انسان به این نقطه برسم که من قابل‌تغییر نیستم و همینم که هستم یعنی یک موجودی که غیر از کل هستی هست و این یعنی شنا کردن برخلاف جریان آب که مطمئن هستم تا یک‌زمانی می‌توانم حرکت کنم و انرژی مصرف کنم ولی مطمئناً خسته می‌شوم و می‌شکنم.</span></div></div> text/html 2018-04-14T14:57:14+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه97/01/23 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/795 ر<span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">وز پنج‌شنبه 23/1/96 جلسه اول &nbsp;از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;مسافر حسین</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">، استادی</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">مسافر علی&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">و دبیر</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;مسافر ولی‌الله</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">با دستور جلسه اول:</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">وادی هشتم&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">و دستور جلسه دوم</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;اولین سال رهایی مسافر محسن</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp; رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div style="font-family: sans-serif; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: sans-serif; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: sans-serif; font-size: medium;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8323570768/IMG_2271_Copy_.JPG"></div><div style="font-family: sans-serif; font-size: medium; text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;اگر من جایگاه اجتماعی موردنظر را خواستار هستم یا می‌خواهم خانه بخرم یا هر موضوع دیگری که هدف بلندمدت است باید همواره هدفم را برای خودم تکرار کنم که آن را فراموش نکنم.</span></div></div> text/html 2018-04-11T16:41:42+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ وادی هشتم و تأثیر آن روی من http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/792 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه دوم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<strong>وادی هشتم و تأثیر آن روی من</strong>، در روز چهارشنبه 22/1/97 با نگهبانی و استادی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></span><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/photo_2018-04-11_10-51-05.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">هیچ فردی ، تحت هیچ عنوانی فایل صوتی و فایل نوشتاری سی دی ها را در کانال ها ارائه نمی کند. کانال های ما مرکز اطلاع رسانی است، مرکز آموزشی نیست. اگر ما بخواهیم کانال ها را مرکز آموزشی بکنیم، راهنماها و لژیون ها را ضعیف می کنیم...</span></font></p></div> text/html 2018-04-07T11:31:27+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، دانایی، دانایی موثر، سواد http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/791 <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، دانایی، دانایی موثر، سواد</b></font></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام قدرت مطلق</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">اولین جلسه از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه دانایی، دانایی موثر، سواد ، در روز چهارشنبه مورخ 97/1/15 با نگهبانی مهندس و&nbsp;استادی استاد امین و&nbsp;دبیری مسافر حامد راس ساعت 9:45 آغاز به کار کرد.</span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/970115/00.jpg"></p></div> text/html 2018-04-06T16:28:20+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه97/01/16 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/790 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><b><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نام قدرت مطلق الله</span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-size: 12px;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 97/01/16جلسه چهاردهم از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافررضا&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیر&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اکبر</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;<b>دانایی.دانایی موثر و سواد</b></span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین سال رهایی مسافر احمد&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>.</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: medium; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: medium; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8323053600/IMG_1787_Copy_.JPG" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: medium; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><b>در کلام الله هم در این مورد بسیار صحبت شده است و قطعا انسان های گمراه اگر بخواهند با توجه به قدرت اختیاری که خداوند در آنها قرار داده می توانند تغییر کرده و قاعدتا شدنی است.&nbsp;</b></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><b><br></b></span></div> text/html 2018-03-29T14:45:35+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن سی دی تعطیلات http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/787 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">متن سی دی تعطیلات</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/1397/cd/tatilat/photo_2018-03-29_16-33-03.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div></div> text/html 2018-03-29T14:42:17+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن سی دی زرنگی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/786 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2">متن سی دی زرنگی</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/1397/cd/zerangi/photo_2018-03-22_13-45-25.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div> text/html 2018-03-21T15:51:27+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از اولین روز بازدید نوروزی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/785 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گزارش تصویری از اولین روز بازدید نوروزی کنگره60</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_8824(1).JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div> text/html 2018-03-15T08:12:53+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی داستان زیبای خاطره معلم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><span style="line-height: 24.7px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><span style="line-height: 24.7px;"><b>بنام خالق هستی</b></span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><font color="#003333" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="line-height: 24.7px;"><b><br></b></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 24.7px; vertical-align: baseline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#000099"><b>داستان زیبای خاطره معلم</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 24.7px; vertical-align: baseline;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 39.52px; text-align: start;"><font size="5" color="#003300">هیچ شنیدی که خدا</font><font size="5" color="#ff0000">۱۰</font><font size="5" color="#003300"> برابرعمل نیکوکاران</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 24.7px; vertical-align: baseline;"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 39.52px; text-align: start;"><font size="5" color="#003300">&nbsp;به آنها پاداش میدهد؟</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://3tia.ir/wp-content/uploads/kha.jpg" alt="Image result for ‫تصویر برای داستان زیبای خاطره معلم‬‎"></div><div style="text-align: center;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 24.7px; vertical-align: baseline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><span style="color: rgb(0, 51, 0); line-height: 39.52px; text-align: start;">&nbsp;</span><font style="line-height: 39.52px; text-align: start;" color="#000099">من بوی مادرم را همیشه زمانی که نبود و دلتنگش می شدم از چادر کهنه سفیدی که</font><font style="line-height: 39.52px; text-align: start;" color="#ff0000"> گل </font><font style="line-height: 39.52px; text-align: start;" color="#ff0000">های قرمز</font><font style="line-height: 39.52px; text-align: start;" color="#000099"> ریز روی آن ها نقش بسته بود حس می کردم</font></b></font></span></div> text/html 2018-03-15T07:38:06+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ چگونه از تعطیلات استفاده کنیم؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/784 <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">سیزدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه:&nbsp;<b>چگونه از تعطیلات استفاده کنیم؟</b>&nbsp;در روز چهارشنبه مورخ 96/12/24 با نگهبانی و استادی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت9:45 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/photo_2018-03-14_09-48-18(1).jpg"></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">قدیم می گفتند که تعطیلات نداریم، ولی الآن ما تعطیلات داریم و در سی دی تعطیلات توضیح داده ام. در قدیم ما حتی روزهای عید هم کار می کردیم، ولی بعد از مدتی دیدیم که کنگره 60 و راهنمایان و شاگردان در وضعیت تعادلی هستند که می توانیم به آنها بگوییم به تعطیلات و مرخصی بروند...</span></font></p><div><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div> text/html 2018-03-15T06:38:13+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی آموزشی "سیر و سلوک" http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/783 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">متن کامل سی دی آموزشی "سیر و سلوک" مهندس دژاکام</font></b></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/seirosoluk/photo_2018-03-15_00-18-20.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div> text/html 2018-03-11T11:58:20+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، وادی هفتم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/781 <p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوازدهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>وادی هفتم (رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است، یکی یافتن و دیگری آنچه برداشت می نماییم)&nbsp;</b>در روز چهارشنبه 96/12/16 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7947.JPG"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">انسان چون اختیار دارد، باید روی هر موضوعی این عمل را انجام بدهد. این وادی فقط به درمان اعتیاد اختصاص ندارد. رمز و راز چرخاندن این NGO را پیدا کردیم و امروز به این جا رسیده ایم.</span></font></p><div><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div> text/html 2018-03-10T13:49:01+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری اردوی درخت کاری کنگره 60 اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/780 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">به نام خالق زیبایی</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>گزارش تصویری اردوی درخت کاری کنگره 60 اصفهان</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">با حضور پرشور اعضای نمایندگی های اصفهان</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">جمعه 96/12/18</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/IMG_1047%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/_%DB%B0%DB%B9%DB%B5%DB%B9%DB%B5%DB%B5-%28Copy%29.jpg"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div> text/html 2018-03-08T08:16:37+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی آموزشی "چرخش" http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/779 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">متن کامل سی دی آموزشی "چرخش" مهندس دژاکام</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/charkhesh/photo_2018-03-07_09-50-58.jpg"></div><div><br></div><div><b><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div></div>